Ngoại khóa “Lễ Hội Halloween”

Ngoại khóa “Lễ Hội Halloween”

         Lễ hội Halloween là một lễ hội truyền thống thường được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hằng năm. Đây là một lễ hội vô cùng độc đáo với…